2006-09: Karateseminar mit Shihan Oshiro in Bad Homburg (Bilder)
Karate in Dresden Kobudo Waffen traditionell Kampfkunst

2006-07: Karateseminar mit Shihan Oshiro in Klatovy (Bilder)
Karate in Dresden Kobudo Waffen traditionell Kampfkunst

2006-05: Karateseminar mit Shihan Oshiro in Brand-Erbisdorf (Bilder)
Karate in Dresden Kobudo Waffen traditionell Kampfkunst